Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla klientów sklepu internetowego Tanimperiasklep.pl

Kliencie,

w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: „RODO”, informujemy:

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest „PROFI” Staniek Niemiec spółka jawna, ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000143370, NIP: 9291618642, REGON: 971192654, zwany dalej: „Administratorem”.

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Z Administratorem można się skontaktować pod podanym powyżej adresem, a także drogą elektroniczną pod adresem e-mail: profi@profispj.pl lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 683257520.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w poniższych celach:

 1. wysłania zapytania przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora, marketingu produktów i usług, wysyłki informacji handlowej, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. na podstawie niezbędności do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, świadczenia usług związanych ze sprzedażą produktów, na podstawie niezbędności do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 5. obsługi formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oferowania przez Administratora produktów lub usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), analitycznych tj. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag, optymalizacji procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, reklamacji, doboru usług do potrzeb klientów Administratora, archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie umowy.

 1. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 3, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

 1. na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody;
 2. w odniesieniu do działań zmierzających do zawarcia umowy, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną ofertę, po powiadomieniu Administratora o niewybraniu oferty bądź po upływie 2 miesięcy od złożenia oferty w przypadku braku powiadomienia o niewybraniu oferty, dane osobowe związane z tą ofertą, zostaną niezwłocznie usunięte;
 3. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy);
 4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych - przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
 5. w odniesieniu do celów związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych.
 6. Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne
  z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2;
 2. do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu – w związku z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w którym to przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
 4. sprostowania danych,
 5. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 6. ograniczenia przetwarzania danych,
 7. przenoszenia danych w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; możesz też przesłać te dane innemu administratorowi danych.

o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.

 1. Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być udostępniane przez Administratora Danych Osobowych innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, którym powierzymy przetwarzanie danych w naszym imieniu, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, prawne czy informatyczne, dostawcy systemów zewnętrznych, dostawcy wspierający działalność Administratora i zapewniający funkcjonowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług IT, dostawcy usług kurierskich lub pocztowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Czy możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych przez Administratora?

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy Twoje dane osobowe są przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania?

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane.

 1. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Jeżeli Administrator będzie musiał przenieść Twoje dane osobowe do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej: „EOG”, wówczas dopilnuje, aby istniały specjalne zabezpieczenia i aby zapewnionych został odpowiedni poziom ochrony danych. Możliwe jest przekazanie Twoich danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystasz w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.