Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 
§ 1

Postanowienia ogólne


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym TANIMPERIASKLEP, który działa w ramach domeny internetowej:www.tanimperiasklep.pl

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę PROFI STANIEK NIEMIEC sp.jawna, z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 12 (NIP 929-16-18-642, REGON 971192654, KRS:0000143370 ).

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż kosmetyków, akcesoriów oraz lamp do solarium.

§ 2

Składanie i realizacja zamówień


1. Zamawiający składa zamówienie, zatwierdzając formularz zamówienia po skompletowaniu zamawianych pozycji w "koszyku" sklepu internetowego. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mailową po złożeniu zamówienia, które następnie potwierdza klikając w link zawarty w wiadomości e-mail. Wysłanie przez zamawiającego formularza zamówienia poprzez system sklepu stanowi złożenie przez zamawiającego oferty zawarcia umowy sprzedaży zawartych w "koszyku" produktów po wyświetlonych przez system cenach oraz podanych kosztach wysyłki. Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a podmiotem prowadzącym sklep dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez sklep.

2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Administratorem danych osobowych jest firma PROFI STANIEK NIEMIEC SP.J., która jest właścicielem niniejszego sklepu internetowego.
 
4. W przypadku zgody Klienta (zaakceptowanie klauzuli) na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, sklep może wykorzystywać przedmiotowe dane tylko i wyłącznie na własne potrzeby bez możliwości przekazania ich podmiotom trzecim. . Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z Rozporządzeniem UE oraz Rady Europejskiej Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.

5. Zamawiający, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od sklepu wysyłanych pocztą elektroniczną.

6. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.

7. Dopuszcza się również składanie zamówień z pominięciem sklepu internetowego – telefonicznie lub pod adres e-mail. Zamawiający podaje wykaz zamawianych pozycji wraz z cenami, które powinny być zgodne z figurującymi w bazie danych sklepu internetowego w chwili składania zamówienia. Zamówienie takie powinno dodatkowo zawierać koszty przesyłki zgodne z cennikiem zawartym w regulaminie. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub potwierdzenia przez sklep złożonego zamówienia.

8. Termin otrzymania przesyłki przez zamawiającego określony jest jako suma czasu realizacji zamówienia (przygotowania zamówienia do wysyłki) oraz czasu dostawy. Zamówienie realizowane jest w najkrótszym możliwie terminie - do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Jeżeli zamawiający wybrał realizację na podstawie przedpłaty (przelew na konto), termin realizacji zamówienia zaczyna biegnąć z momentem otrzymania przedpłaty.

9. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braków magazynowych, Klient jest informowany o etapie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji czas realizacji może się wydłużyć.

11. Przed odebraniem przesyłki od kuriera prosimy o sprawdzenie, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkód oraz jak najszybsze skontaktowanie się z obsługą sklepu.

12. Za zamówione towary Klienci dokonują płatności w następujących formach:

 - przelewem bankowym na konto sklepu po złożeniu zamówienia
 - przelewem bankowym za pośrednictwem płatności HOMEPAY / PRZELEWY24
 - za pobraniem-płatność u kuriera

13. Przesyłki są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

14.  Artykuły dostępne w sklepie pochodzą od ich producentów lub dystrybutorów. Są w 100 % oryginalne, fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Każdorazowym potwierdzeniem zakupu dokonanego przez Klienta jest wystawienie paragonu fiskalnego (Klienci detaliczni) lub faktury VAT (Klienci prowadzący działalność gospodarczą, firmy) lub elektroniczne potwierdzenie zamówienia. Ceny prezentowane obok produktów są cenami wyrażonym w walucie PLN brutto i zawierają 23 % podatku VAT. Do każdej przesyłki dołączana jest faktura VAT.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, do wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe, a także w przypadku gdy zamawiający zalega wobec sklepu z płatnością.

17. Podane w sklepie ceny nie stanowią oferty, a wyłącznie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ 3

Reklamacje i zwroty


1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający, w ramach reklamacji, ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.

2. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem Zamawiającego. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub towar nosi znamiona uszkodzenia zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkód oraz jak najszybsze skontaktowanie się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie i podpisanie w/w protokołu przyśpieszy procedurę rozpatrywania reklamacji, a ponadto może przyczynić się do  uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

4. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową na swój koszt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w/w koszt podlega zwrotowi, a zamawiający otrzymuje przesyłkę (o ile wybrał taką formę rozpatrzenia reklamacji) z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

5. Zwroty pieniężne, dokonywane są w terminie 14 dni od nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru.

Wraz ze zwracanym towarem prosimy o nadesłanie:

- podpisanego dokumentu zwrotu towaru;
- faktury/paragonu zakupu towaru ( w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub

nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru ( w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).
Przed dokonaniem zwrotu Zamawiający winien zgłościć ten fakt. W takim przypadku sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które następnie doręcza Zamawiającemi w celu popisania i odesłania do sklepu.

6. Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", może zrezygnować z zamówionego towaru (odstąpić od umowy kupna) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia.W takim przypadku zamawiający powinien odesłać towar wraz z fakturą zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informację o odstąpieniu od umowy. Sklep zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

7. Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

8. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 6.

9. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku " O prawach konsumenta" wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru.

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, którego brzmienie staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

2. Spory wynikłe z transakcji między zamawiającymi a Sklepem rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla strony pozwanej lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.