Prawo odstąpienia od umowy1. W przypadku stwierdzenia wady w dostarczonym towarze, zamawiający, w ramach reklamacji, ma prawo do wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty.

2. Gwarancja produktów nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem Zamawiającego. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub towar nosi znamiona uszkodzenia zalecamy odmówienie przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzenie protokołu szkód oraz jak najszybsze skontaktowanie się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie i podpisanie w/w protokołu przyśpieszy procedurę rozpatrywania reklamacji, a ponadto może przyczynić się do  uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

4. Zamawiający zwraca reklamowany towar odsyłając go przesyłką pocztową na swój koszt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w/w koszt podlega zwrotowi, a zamawiający otrzymuje przesyłkę (o ile wybrał taką formę rozpatrzenia reklamacji) z wymienionym towarem przesłaną na koszt sklepu. W przypadku niemożności zrealizowania wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzymuje zwrot kwoty zapłaconej za reklamowany towar. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.

5. Zwroty pieniężne, dokonywane są w terminie 14 dni od nadesłania przez zamawiającego zwracanego towaru.

Wraz ze zwracanym towarem prosimy o nadesłanie:

- podpisanego dokumentu zwrotu towaru;
- faktury/paragonu zakupu towaru ( w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub

nadesłania podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru ( w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).
Przed dokonaniem zwrotu Zamawiający winien zgłośić ten fakt. W takim przypadku sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które następnie doręcza Zamawiającemu w celu popisania i odesłania do sklepu.

6. Zamawiający, będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", może zrezygnować z zamówionego towaru (odstąpić od umowy kupna) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając pisemne oświadczenie, pod warunkiem, że towar nie nosi znamion używania czy zniszczenia.W takim przypadku zamawiający powinien odesłać towar wraz z fakturą zakupu oraz wypełniony dokument zwrotu towaru zawierający informację o odstąpieniu od umowy. Sklep zwraca kwotę równą cenie zakupu towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu wraz z wymaganymi dokumentami na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

7. Zwroty nadesłane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane.

8. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że został powiadomiony o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z pkt

9. Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku " O prawach konsumenta" wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamowanego towaru.